طراحی سایت
جمعه 13 تير 1399.

نویسندگان این مقاله امیدوار هستند که با روش ارائه شده بتوان بر مبنای عوامل غیر IT، میزان امنیت سایبری در یک کشور و یا منطقه را در مقاطع زمانی مختلف در آینده برآورد نمود. سپس بر اساس این برآوردها بت...

کانال رسمی قرارگاه سایبری رسام در تلگرام / رسامبنر سال 1394 / رسام جنگ سایبری و جنگ نرم

گرداب تعاملی / رسام 

 
یزد آوا / رسام / امنیت سایبری / سایبری